Avtalevilkår og betingelser for IMC

Denne serviceavtalen ("Avtalen") er inngått mellom IMC AS ("IMC"), et norsk aksjeselskap med organisasjonsnummer 977 169 798 i Foretaksregisteret, og deg, og gjelder fra datoen for din elektroniske aksept. Begrepene "vi", "oss" eller "vår" skal henvise til IMC. Begrepene "du", "deg", "din" eller "kunden" skal henvise til enhver fysisk eller juridisk person som inngår denne avtalen med oss.

Denne avtalen er delt inn i fire deler:

 1. Generelle vilkår: generelle bestemmelser for alle kunder av IMC
 2. Registreringsavtale: gjelder registrering, overføring og fornyelse av domenenavn
 3. Vilkår for driftstjenester: gjelder e-post, web og andre driftstjenester
 4. Personvernerklæring: beskriver hvordan vi samler inn og behandler personopplysninger

Avtalen omfatter dessuten følgende tillegg:

 1. Liste over registerenheter og deres særvilkår
 2. Databehandleravtale

Din elektroniske aksept av denne Avtalen bekrefter at du har lest, forstått og godtar å være bundet av alle vilkårene i hver av delene av Avtalen som angår deg. Din bestilling av et nytt domene, overføring av eksisterende domene, eller bestilling av driftstjenester, utgjør aksept av alle vilkår, betingelser, spesifikasjoner og retningslinjer som er inkludert og referert i Avtalen.

Denne Avtalen ble sist revidert 1. juli 2018, og denne versjonen erstatter alle tidligere utgaver av Avtalen. Du anerkjenner og godtar at IMC til enhver tid og etter eget skjønn kan endre eller oppdatere denne Avtalen og eventuelle retningslinjer eller avtaler som er innlemmet heri, og at slike endringer eller modifikasjoner skal tre i kraft umiddelbart etter at de er publisert på vår hjemmeside mobinor.no. Din fortsatte bruk av tjenestene som tilbys av IMC etter at slike endringer eller modifikasjoner har blitt gjort, skal utgjøre din aksept av denne Avtalen i sin nyeste versjon.

1. Generelle vilkår

 1. Definisjoner: Et toppdomene ("toppdomene") er det øverste nivået i domenenavnshierarkiet, dvs. et domenenavn som består av bare ett element etter punktum (f.eks. .com eller .no). Et landskodedomene ("landskodedomene") er et toppdomene som er offisielt delegert til et bestemt land eller landområde (f.eks .no eller .uk). Et generisk toppdomene ("generisk toppdomene") er et toppdomene som ikke er et landskodedomene, men som er beregnet for generell bruk hvor som helst i verden (f.eks. .com eller .org). En registrar ("registrar") er en enhet som tilbyr domeneregistreringstjenester til sluttbrukere, slik som IMC eller samarbeidspartnere IMC benytter utenfor Norge. En registerenhet ("registerenhet") er den sentrale registreringsmyndigheten som vedlikeholder databasen over alle registrerte domener under et bestemt toppdomene (se liste i Tillegg 1).
 2. Priser og betaling: Alle tjenester som tilbys av IMC faktureres i henhold til gjeldende prisliste publisert på mobinor.no/products/prices.jsp på kjøpstidspunktet. IMC forbeholder seg retten til å endre priser og gebyrer når som helst og etter eget skjønn. Ubetalte fakturaer for leverte tjenester vil bli belastet purregebyr og forsinkelsesrenter i henhold til norsk lov. IMC forbeholder seg retten til å overføre betalingskrav til tredjepart. Med mindre noe annet er eksplisitt angitt, så er alle priser og avgifter ikke refunderbare, helt eller delvis, også dersom domeneregistreringen eller tjenesten blir suspendert, kansellert eller flyttet vekk fra oss før slutten av den påbegynte perioden.
 3. Tjenesteperiode, fornyelse og oppsigelse: Med mindre annet er oppgitt, gjelder alle tjenester som tilbys av IMC for en ettårsperiode, og kan deretter fornyes for ett år om gangen. Du erkjenner og godtar at fornyelsesavgiften kan være høyere eller lavere enn prisen du betalte for den forrige tjenesteperioden. Faktura for fornyelse sendes normalt ut til fakturaadressen 30-60 dager før utløp av gjeldende periode, noe som gir deg god tid til å si opp eller gjøre endringer i gjeldende tjenester. Flytting av et domenenavn vekk fra IMC til en annen registrar eller tjenesteleverandør anses som en kansellering av tjenestene hos oss, med mindre du har informert oss på forhånd om at tjenestene skal videreføres. Hvis du ikke har mottatt faktura for fornyelse innen utløp av gjeldende periode, er det ditt ansvar å kontakte oss og be om at tjenestene fornyes og en fornyelsesfaktura utstedes.
 4. Krav til nøyaktig informasjon: Du samtykker i å oppgi korrekt, nøyaktig, oppdatert og fullstendig informasjon i forbindelse med søknadsprosessen. Du samtykker i å svare innen 7 (syv) virkedager på eventuelle henvendelser fra IMC vedrørende gyldigheten av informasjonen du har gitt. Du forstår at IMC er avhengig av kontaktinformasjonen du oppgir for å sende deg viktig informasjon og påminnelser angående domenene og tjenestene dine. Dersom du unnlater å gi IMC nøyaktig og fullstendig informasjon, uansett årsak, eller dersom du unnlater å svare på forespørsler om å bekrefte informasjonen din, er det å anse som et brudd på denne Avtalen.
 5. Plikt til å holde informasjonen oppdatert: Det er ditt ansvar å sikre at all kontaktinformasjon er oppdatert og korrekt for alle dine domener og relaterte tjenester. Endringer i kontaktinformasjon gjøres via kontrollpanelet på "Min konto" på mobinor.no. IMC tar ikke imot melding om endringer per e-post, faks eller brevpost. Dersom du ikke holder kontaktinformasjonen oppdatert, kan domenene og/eller relaterte tjenester i verste fall bli deaktivert eller slettet fordi det ikke er mulig å kontakte deg.
 6. Servicenivå for kundestøtte: Gratis kundestøtte er tilgjengelig for alle tjenester levert av IMC. Henvendelser sendes via e-post til support@mobinor.no.
 7. Retningslinjer for akseptabel bruk (Acceptable Use Policy): Tjenester levert av IMC må ikke brukes til formål som IMC, etter eget skjønn, finner uakseptabelt. Eksempler på uakseptabel bruk inkluderer, men er ikke begrenset til: utsending av uønsket e-post (såkalt "spam" eller "søppelpost") til private personer eller organisasjoner; port-skanning; tjenestenektangrep (Denial of Service); forsøk på uautorisert tilgang til IMC servere eller servere tilhørende en tredjepart; spredning av datavirus og trojanere, enten det er med vilje eller ikke; distribusjon eller promotering av materiale som kan anses som rasistisk, pornografisk eller ærekrenkende, eller materiale som uttrykker religiøs eller politisk ekstremisme; aktiviteter som er forbudt etter norsk eller internasjonal lov; aktiviteter som oppfordrer til lovbrudd, slik som hatkriminalitet eller terrorisme; aktiviteter som er ment for eller i praksis bidrar til å injuriere, defamere, hetse, sjikanere, skremme, true, misbruke eller skade en tredjepart; identitetstyveri og aktiviteter som misbruker identiteten til en tredjepart; aktiviteter som er skadelige for mindreårige på noen som helst måte; aktiviteter som innebærer svindel eller som har en bedragerisk hensikt; aktiviteter som medfører brudd på opphavsrett, varemerke, handelshemmeligheter eller andre immaterielle rettigheter til en tredjepart; aktiviteter som utgjør eller fremmer uanstendighet, profanitet, usømmelighet, plagende adferd, hat, vulgaritet, trakassering, krenking av privatlivets fred eller publiseringsrettigheter til en tredjepart, eller fysisk skade av noe slag mot noen gruppe eller individ; eller enhver annen uakseptabel aktivitet eller materiale av noe slag som IMC etter eget skjønn står fritt til å avgjøre. Uakseptabel bruk dekker også aktiviteter der tjenester som leveres av IMC er indirekte involvert, for eksempel dersom et domenenavn registrert hos IMC peker til en ekstern server som distribuerer eller fremmer ulovlig materiale, eller dersom et domenenavn registrert hos IMC promoteres via uønsket e-post sendt fra servere som ikke tilhører IMC. Du godtar og aksepterer at enhver bruk av kontoen din hos IMC, på dine vegne eller andres, med eller uten din tillatelse, som er i strid med våre retningslinjer for akseptabel bruk, vil utgjøre et vesentlig brudd på denne Avtalen. I det tilfelle hvor IMC sletter, suspenderer, kansellerer, avslutter eller på annen måte avbryter en tjeneste til deg eller din kundekonto for brudd på retningslinjene for akseptabel bruk, vil ikke noe av det som er innbetalt til IMC bli refundert eller kreditert.
 8. Konfidensialitet av konto- og påloggingsinformasjon: Alle brukernavn og passord for dine kontoer hos IMC (f.eks. kontrollpanelet, FTP, e-postkontoer, shellserver, database etc.) er strengt konfidensielle, og du aksepterer at du alene er ansvarlig for å bevare konfidensialiteten for dine passord og din påloggingsinformasjon. Det er ditt ansvar at denne informasjonen bare deles med de personer (for eksempel webmaster) som trenger denne informasjonen i sitt arbeid med å vedlikeholde dine domener og tilhørende tjenester. Du samtykker til at du umiddelbart vil endre passordet ved mistanke om at sikkerheten er blitt kompromittert, eller hvis en person som kjenner passordet ikke lenger er tilknyttet domenet eller relaterte tjenester. Du godtar også regelmessig å endre passordene dine som en sikkerhetsforanstaltning. Hvis et passord ikke har blitt endret på lang tid, forbeholder IMC seg retten til automatisk å generere et nytt passord for deg. Vi forbeholder oss også retten til å endre passordet hvis vi mistenker at kontoen er blitt pålogget av en uautorisert person. Du samtykker i å umiddelbart underrette IMC om uautorisert bruk av kontoen din eller andre brudd på sikkerheten. Du aksepterer også at du er eneansvarlig for alle kostnader, forpliktelser og/eller aktiviteter som oppstår på kontoen din, enten de er initiert av deg, av andre på dine vegne, av uautoriserte personer, eller på annen måte. Du samtykker i at IMC under ingen omstendigheter skal kunne holdes ansvarlig for eventuelle tap som måtte oppstå som følge av at noen andre bruker ditt passord, konto og/eller kontoinformasjon, enten med eller uten din viten eller samtykke. Du bekrefter dessuten at du kan holdes ansvarlig for eventuelle tap som påføres IMC eller en annen part på grunn av at noen andre bruker ditt passord, konto eller kontoinformasjon. IMC frasier seg ethvert ansvar for enhver aktivitet som oppstår på kontoen din, uansett om det er autorisert av deg eller ikke.
 9. Videresalg: Hvis du videreselger domenenavn som er registrert hos IMC, samtykker du i å informere enhver kunde av deg om at de registrerer domenenavnet gjennom IMC. Du bekrefter dessuten at du ikke vil gi inntrykk av, enten muntlig, skriftlig eller med symboler, at du er en autorisert videreselger av IMC. Du samtykker i å innhente fra enhver av dine kunder aksept av og bevis for aksept av IMCs gjeldende Avtale på det aktuelle tidspunktet. Enhver avtale du inngår med dine egne kunder, skal ikke være i konflikt med denne Avtalen eller med gjeldende regler for IMC, registrar eller registerenheten. Du forstår og godtar at hvis du videreselger en tjeneste du har gjennom IMC, og en kunde av deg bryter med noen bestemmelse i denne Avtalen eller reglene til registrar eller registerenheten, forbeholder IMC seg retten til å kansellere, avslutte eller på annen måte avbryte din kundekonto med alle tjenester. Du forstår og godtar at hvis du videreselger en tjeneste du har gjennom IMC, påtar du deg det hele og fulle ansvar for og godtar at IMC ikke skal ha noe ansvar for noen aktiviteter, klager eller avbestillinger overfor den parten du videreselger IMCs tjenester til. Du samtykker videre til å holde IMC ansvarsfri og skadesløs og å frita IMC mot eventuelle krav, tap og forpliktelser knyttet til eller som følge av videresalg av IMCs tjenester.
 10. Varighet og oppsigelse av Avtalen: Denne Avtalen skal løpe og være gjeldende så lenge du har en kundekonto hos IMC. Du godtar at hvis du kansellerer eller avslutter denne Avtalen med IMC, vil du ikke motta noen refusjon eller kreditt for det du måtte ha innbetalt til IMC, med mindre annet er uttrykkelig angitt her. Skulle du velge å avslutte eller si opp denne Avtalen med IMC, godtar du å gi minst 30 (tretti) dager skriftlig varsel til IMC. Du samtykker i at IMC kan avslutte denne Avtalen eller deler av de tjenester den omfatter til enhver tid, og uten forvarsel til deg, ved eventuelle brudd på denne Avtalen, eller hvis det blir påkrevd som følge av retningslinjer fra nasjonale eller internasjonale registreringsmyndigheter. Du samtykker i at hvis du ikke fullstendig overholder alle bestemmelsene i denne Avtalen eller en annen av IMCs regler og retningslinjer, så er det å anse som et vesentlig brudd på denne Avtalen. Hvis IMC som følge av brudd på denne Avtalen kansellerer, avbryter eller avslutter kontoen din, denne Avtalen eller de tjenester vi tilbyr deg, vil ingen innbetalte beløp bli refundert eller kreditert deg. Dersom IMC skulle unnlate å varsle eller handle som følge av et eventuelt brudd på denne Avtalen fra din side, så skal det ikke unnskylde deg for bruddet, og skal ikke utgjøre en fraskrivelse fra IMCs rett til å varsle deg eller handle senere.
 11. Skadesløsholdelse av IMC: Du samtykker i å holde skadesløs og fri fra ansvar IMC med eventuelle datterselskaper og morselskaper, underleverandører, agenter, tilknyttede selskaper og avdelinger, og alle deres respektive nåværende og tidligere ansatte, ledere, styremedlemmer og aksjonærer fra og mot alle tap, forpliktelser, krav, skader, kostnader og utgifter, inkludert advokatsalærer innen rimelige grenser, samt eventuelle andre utgifter som skyldes eller er relatert til domeneregistrering, domenesøknad, domenetransaksjon, videresalg eller bruk av tjenester levert av IMC og eventuelle tvister angående det samme. Skulle IMC bli truet med et søksmål eller motta varsel om et innlevert søksmål fra en tredjepart, kan IMC be om skriftlig forsikring fra deg angående ditt løfte om å holde IMC skadesløs. En eventuell mangel på å gi slik skriftlig forsikring vil kunne anses som et vesentlig brudd på denne Avtalen. Denne klausulen om skadesløsholdelse skal gjelde også etter oppsigelse eller utløp av denne Avtalen.
 12. Skadesløsholdelse registerenheter: Du samtykker i å holde skadesløs og fri fra ansvar alle registerenheter og deres respektive underleverandører, aksjonærer, styremedlemmer, ledere, ansatte, agenter og tilknyttede selskaper fra og mot alle tap, forpliktelser, krav, skader, kostnader og utgifter, inkludert advokatsalærer innen rimelige grenser, samt eventuelle andre utgifter som skyldes eller er relatert til domeneregistrering, domenesøknad, domenetransaksjon, videresalg eller bruk av tjenester levert av IMC og eventuelle tvister angående det samme. Denne klausulen om skadesløsholdelse skal gjelde også etter oppsigelse eller utløp av denne Avtalen.
 13. Garantifraskrivelse: Bortsett fra det faktum at IMC er en Norid-akkreditert domeneregistrar, gir vi ingen garantier av noe slag, eksplisitt eller implisitt, i forbindelse med denne Avtalen eller noen av våre tjenester. Vi frasier oss uttrykkelig de underforståtte garantiene vedrørende salgbarhet, egnethet for et bestemt formål og rettighetsoverholdelse. Du godtar at bruken av våre tjenester utelukkende er på egen risiko. Våre tjenester leveres "som det er", og vi garanterer ikke at våre tjenester vil oppfylle dine krav eller at tjenestene vil leveres uavbrutt, rettidig, sikkert eller feilfritt, eller at feil vil bli korrigert. Vi gir ingen garanti for resultatene som oppnås ved bruk av våre tjenester, eller om korrektheten, nøyaktigheten eller påliteligheten til informasjon som innhentes gjennom tjenestene vi tilbyr. Vi gir ingen garanti for varer, tjenester eller produkter du har mottatt ved bruk av våre tjenester eller gjennom en transaksjon som er utført ved bruk av våre tjenester. Du forstår og er enig i at materiale eller data som er lastet ned, aksessert eller mottatt gjennom bruk av våre tjenester, er gjort på egen risiko, og at du alene vil være ansvarlig for eventuelle skader eller tap på ditt datasystemet eller data som følge av nedlasting av slikt materiale eller data. Du forstår og er enig i at all informasjon eller råd du måtte få fra oss eller fra bruk av våre tjenester, ikke innebærer noen garanti, og at du ikke kan stole på slik informasjon eller råd.
 14. Ansvarsbegrensning: IMC er ikke ansvarlig for direkte, indirekte eller tilfeldige skader eller følgeskader av noe slag (inklusive tapte inntekter) som følge av, knyttet til, eller som følge av bruk eller manglende evne til å bruke noen av IMCs tjenester, også dersom IMC har vært informert om muligheten for slike skader. IMCs maksimale samlede ansvar skal under ingen omstendigheter overstige beløpet du har betalt til IMC for den aktuelle tjenesten. Du forstår og aksepterer at IMC fraskriver seg ethvert tap eller ansvar som skyldes: (1) forsinket tilgang, tjenestenektangrep (DoS) eller driftsforstyrrelser ved vårt nettsted eller domeneregistreringssystem; (2) ikke-levering eller feil-levering av data; (3) hendelser utover IMCs kontroll; (4) uautorisert bruk eller misbruk av kontoen din eller noen av de tjenestene du mottar fra IMC; (5) informasjonslekkasje eller tyveri av dine personlige opplysninger; (6) feil, utelatelser eller feilinformasjon i noen som helst informasjon fra IMC; (7) sletting av, manglende lagring av eller manglende behandling eller oppfølging av innhold i epost-meldinger eller annen post; (8) utvikling eller avbrudd av ditt nettsted; (9) feil i forbindelse med behandlingen av søknaden din; (10) behandling av oppdateringer av informasjon vedrørende kontoen din; (11) anvendelsen av Mobinros eller noen av registerenhetenes tvisteløsningspolicy; (12) tap av registrering, behandling eller bruk av et hvilket som helst domenenavn; (13) manglende fornyelse av retten til å bruke et domenenavn, av hvilken som helst grunn; (14) feil eller behandling av en overføringsbestilling, av hvilken som helst grunn; (15) eventuelle korrigerende handlinger IMC utfører på din kundekonto eller på tjenester levert av IMC som følge av brudd på vilkårene i denne Avtalen; (16) enhver handling eller utelatelse, uansett om den er autorisert av deg eller ikke, som er forårsaket av deg eller din representant; (17) enhver avvisning, kansellering, suspensjon, avbrudd eller oppsigelse av tjenester levert av registerenheter eller tredjepartsleverandører uansett grunn; eller (18) innsending av registreringsforespørsler til registerenheten, inkludert, men ikke begrenset til, din mulighet eller manglende mulighet til å registrere et bestemt domenenavn.
 15. Force majeure: Ingen av partene skal kunne lastes for misligholdelse eller holde den andre parten ansvarlig for eventuelle feil eller forsinkelser i utførelsen av sine forpliktelser i henhold til denne Avtalen i tilfelle jordskjelv, flom, brann, storm, naturkatastrofe, krig, terrorhandling, væpnet konflikt, streik, lockout eller boikott, forutsatt at parten har gitt skriftlig varsel til den annen part om en slik hendelse innen 5 (fem) dager etter at hendelsen har inntruffet, og har satt i verk alle nødvendige tiltak for å redusere effekten av hendelsen. Hvis force majeure-hendelsen vedvarer i en periode på mer enn 30 (tretti) dager, kan IMC etter eget valg si opp denne Avtalen.
 16. Fullstendighet: Denne Avtalen, inkludert alle spesifikasjoner og retningslinjer som er referert til og innlemmet heri, utgjør hele avtalen mellom partene, og erstatter eventuelle tidligere ordninger, representasjoner, uttalelser, forhandlinger, forståelser, forslag eller tilsagn, muntlige og skriftlige, vedrørende Avtalens tema.
 17. Ugyldiggjøring: Hvis noen bestemmelse i denne Avtalen blir fastslått å være ugyldig, ulovlig eller ikke mulig å håndheve innenfor en bestemt jurisdiksjon, skal ikke resten av Avtalen påvirkes av dette, og i denne sammenhengen skal de resterende bestemmelsene anses for å være fullt ut gyldige og rettskraftige.
 18. Gjeldende lov: Denne Avtalen er underlagt norsk rett. Eventuelle tvister eller uoverensstemmelser knyttet til denne Avtalen skal løses i henhold til norsk lov, med Oslo tingrett som verneting.
 19. Språk: Denne Avtalen er på norsk. I den grad du mottar en oversettelse, er det kun for praktiske formål, og ved eventuelle konflikter mellom den engelske og oversatte versjonen skal den bnorske versjonen gjelde, så langt loven tillater det.

2. Registreringsavtale

 1. Varighet og inkluderte tjenester: IMC registreres for en første periode på ett år (to år for .as), med mindre noe annet er angitt på våre websider. Andre tjenester for domenet, som for eksempel reservering, epost og web-hosting, må bestilles i tillegg og betales for i henhold til vår prisliste på mobinor.no/products/prices.jsp.
 2. Domeneregistrering er en bindende og ikke-refunderbar tjeneste: En søknad om registrering av domenenavn er bindende fra det tidspunkt IMC mottar søknaden. Domeneregistrering er en tjeneste som anses å være levert i sin helhet ved registreringstidspunktet, og Lov om opplysningsplikt og angrerett m.v. ved fjernsalg og salg utenfor fast utsalgssted (Angrerettloven) som i utgangspunktet gir kunden 14 dagers frist for å angre og heve et forbrukerkjøp gjort via telefon, post eller Internett, gjelder derfor ikke. Så snart domenesøknaden er sendt fra IMC til registerenheten, kan søknaden ikke kanselleres, og registreringsavgiften må betales i sin helhet. Dette gjelder også dersom du ombestemmer deg og ikke vil registrere domenet likevel eller dersom du vil avslutte domenet før utløp av registreringsperioden. Alle påløpte utgifter til registrering og fornyelse kan ikke refunderes.
 3. Krav til domenesøker: Ulike toppdomener har ulike krav til hvem som kan søke om et domene, og du bekrefter at domenesøkeren oppfyller kvalifikasjonskravene til det toppdomenet du søker under. Domenenavn under .no kan bare registreres av norske organisasjoner og privatpersoner bosatt i Norge. For en komplett liste over kvalifikasjonskrav henviser vi til registerenhetenes vilkår for hvert enkelt toppdomene (se Tillegg 1).
 4. Tredjeparts rettigheter: Ved innsendelse av en domenesøknad, er du ansvarlig for at verken selve domenenavnet eller måten det brukes på, direkte eller indirekte, krenker eller på noen måte bryter rettighetene, inkludert varemerkerettigheter, opphavsrettigheter eller andre immaterielle rettigheter, til noen tredjepart. IMC anbefaler at du foretar de nødvendige forundersøkelser, herunder et varemerkesøk, for å forsikre deg om at en domeneregistrering ikke vil krenke eller bryte noen tredjeparts rettigheter.
 5. Påkrevd informasjon: Du samtykker i å gi IMC følgende kontaktinformasjon for hver domenesøknad: (1) fullt navn, postadresse, epostadresse, telefonnummer og (hvis tilgjengelig) faksnummer til domeneinnehaveren, (2) navnet på en autorisert person for kontaktformål i tilfelle domeneinnehaveren er en organisasjon, forening eller et firma, (3) navn, postadresse, epostadresse, telefonnummer og (hvis tilgjengelig) faksnummer til den administrative kontaktpersonen for domenenavnet, og (4) navn, postadresse, epostadresse, telefonnummer og (hvis tilgjengelig) faksnummer til teknisk kontaktperson for domenenavnet. Under noen toppdomener må du dessuten angi ekstra identifikasjonsinformasjon for domeneinnehaveren, for eksempel et organisasjonsnummer eller MVA-nummer (hvis innehaveren er en organisasjon, forening eller et firma) eller fødselsdato eller personnummer (hvis innehaveren er en privatperson). I tillegg må du oppgi primær navnetjener og sekundær(e) navnetjener(e) for domenenavnet.
 6. Domeneinnehaver: Domeneinnehaver ("domeneinnehaver", "innehaver" eller "registrant") er den person eller juridiske enhet som er registrert som innehaver (holder) av et domenenavn, som angitt i kontaktinformasjonen for domenenavnet. Hvis du selv ikke er innehaver av domenet, men bestiller eller betaler for tjenester eller på annen måte kontrollerer domenenavnet på vegne av domeneinnehaveren, bekrefter du og garanterer for at du har fått domeneinnehaverens eksplisitte tillatelse til handle på sine vegne og inngå denne Avtalen, og at domeneinnehaveren er blitt informert om alle relevante deler av denne Avtalen med hensyn til registrering av domenenavn.
 7. Kontoadministrator: Kontoadministrator er den person eller juridiske enhet som kontrollerer brukernavnet og passordet for å administrere domenenavnet i IMC kontrollpanel "Min konto" på mobinor.no. Hvis du er innehaver av domenet, gir du din fullmakt til at kontoadministrator kan oppdatere navnetjenere, kontaktinformasjon og alle andre domenenavnsdata på dine vegne. Du forstår at denne fullmakten kun kan tilbakekalles så lenge du fremdeles er oppført som innehaver av domenenavnet. Du aksepterer videre å holde IMC skadesløs og fri fra ansvar mot eventuelle krav, tap og forpliktelser som oppstår som følge av uenighet mellom deg og kontoadministrator.
 8. Lisensiering av bruksrett: En domeneinnehaver som har til hensikt å låne ut eller lisensiere bruken av et domenenavn til en tredjepart er like fullt den registrerte innehaveren av domenet, og har ansvaret for å gi sin egen fulle kontaktinformasjon og for å gi og oppdatere nøyaktig teknisk og administrativ kontaktinformasjon, for å muliggjøre en rask løsning av eventuelle problemer som måtte oppstå i forbindelse med domenenavnet.
 9. Nøyaktig kontaktinformasjon: Du samtykker i å gi IMC nøyaktige og pålitelige kontaktopplysninger og for å korrigere og oppdatere dem innen 7 (syv) dager etter eventuelle endringer i løpet av registreringsperioden. Hvis du med forsett oppgir unøyaktig eller upålitelig informasjon, unnlater å oppdatere informasjonen innen 7 (syv) dager etter endringer, eller ikke svarer innen 15 (femten) dager på IMCs henvendelser om nøyaktigheten av kontaktinformasjonen, skal dette utgjøre et vesentlig brudd på denne Avtalen og være grunnlag for suspensjon og/eller kansellering av domeneregistreringen.
 10. Behandling og publisering av kontaktopplysninger: Du forstår og samtykker i at IMC kan lagre og behandle kontaktopplysningene du oppgir under "Påkrevd informasjon" ovenfor, og dele denne informasjonen med registerenheter og rettshåndhevende myndigheter for å identifisere og kontakte domeneinnehaveren, administrativ kontakt eller teknisk kontakt i tilfelle en domenetvist, mistanke om ulovlige aktiviteter, et teknisk problem eller et annet presserende problem knyttet til domenet. Du kan når som helst få tilgang til og oppdatere kontaktdataene fra kontrollpanelet "Min konto" på mobinor.no. IMC bekrefter at vi ikke vil behandle kontaktdataene på en måte som er uforenlig med formålene ovenfor, og at vi vil ta rimelige forholdsregler for å beskytte kontaktdata mot tap, misbruk, uautorisert tilgang eller avsløring, endring eller ødeleggelse. Hvis du oppgir kontaktdata til en tredjepartsperson som ikke har inngått denne Avtalen, bekrefter du at denne personen har blitt informert om og samtykket i databehandlingsprinsippene som er beskrevet ovenfor. Du aksepterer dessuten at følgende informasjon kan gjøres offentlig tilgjengelig på Internett via WHOIS og andre midler: (1) domenenavnet; (2) navn, postadresse, epostadresse og telefon- og faksnummer til innehaveren og kontaktpersonene for domenet (avhengig av WHOIS-politikken for toppdomenet) (3) vertsnavnene og IP-adressene til navnetjenerne for domenet, og (4) datoen for registrering, dato for siste endring og forventet utløpsdato. For detaljer om hvilke dataelementer som publiseres i WHOIS, vennligst se WHOIS-politikken for hvert toppdomene (listet opp i Tillegg 1). For mer detaljert informasjon om behandling og publisering av personopplysninger, se vår personvernerklæring.
 11. Tvisteløsning: Du samtykker i å være bundet av den aktuelle tvisteløsningspolitikken (Dispute Policy) som gjelder for domenet du har valgt. Tvisteløsningspolitikkene for de ulike toppdomenene er herved refert til og innlemmet som del av denne Avtalen (se Tillegg 1). Visse typer domenetvister, som angitt i gjeldende tvisteløsningspolitikk, er underlagt den aktuelle politikken. I tilfelle en slik tvist skulle oppstå, godtar du at du vil bli underlagt bestemmelsene som er angitt i den tvisteløsningspolitikken som gjelder på det tidspunktet din domeneregistrering bestrides av en tredjepart. Tvisteløsningspolitikken kan til enhver tid endres av den aktuelle registerenheten, og din fortsatte bruk av domenet etter at en slik endring utgjør din aksept av den endrede tvisteløsningspolitikken.
 12. Rett til å nekte eller kansellere registrering: IMC forbeholder seg retten til å avvise en domenesøknad for en hvilken som helst grunn etter eget forgodtbefinnende, for eksempel ved mistanke om at du har oppgitt unøyaktige opplysninger, mistanke om at domenet vil bli brukt til ulovlige formål, eller dersom IMC trekker i tvil din troverdighet eller betalingsdyktighet. Du aksepterer også at en gjennomført domeneregistrering senere kan bli suspendert, kansellert eller overført (1) dersom en registrarmyndighets spesifikasjon eller politikk krever det, (2) for å rette en feil gjort av IMC eller registerenheten ved registrering av domenenavnet, eller (3) som resultat av en tvisteløsning angående det registrerte domenenavnet.
 13. Innsending av søknad garanterer ikke registrering: En vellykket innsendt domenesøknad til IMC er ingen garanti for at domenet faktisk kan registreres. Domenet kan være reservert eller forbudt å registrere, det kan være registrert av noen andre, søknaden kan være ufullstendig, det kan være tekniske feil (for eksempel feil konfigurasjon av navnetjenere) eller andre feil som hindrer at domenet blir registrert. Som registrar er IMC ansvar kun begrenset til å videresende søknaden fra deg til registerenheten for det aktuelle toppdomenet, og formidle resultatet av registreringsforespørselen fra registerenheten tilbake til deg. IMC kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle feil eller unøyaktigheter knyttet til innsending av søknaden til registerenheten, uansett om de er forårsaket av deg, av IMC eller av registerenheten. Søknader sendes normalt inn fortløpende fra IMC til registerenheten, men vi gir ingen garanti for dette. Det kan også hende at et domenenavn er tilgjengelig på det tidspunktet du sender inn søknaden din til IMC, men ikke på det tidspunktet IMC videresender søknaden til registerenheten. IMC fraråder på det sterkeste at du begynner å bruke domenenavnet på brevark, visittkort, osv. før du har mottatt en bekreftelse fra Mobinr om at domenet har blitt vellykket registrert.
 14. Fornyelse og utløp av domene: Du er selv ansvarlig for å sikre at alle domener og tilleggstjenester fornyes innen utløpsdato, dersom du ønsker at de skal fornyes. IMC skal ikke ha noe ansvar overfor deg eller noen tredjepart i forbindelse med fornyelsen, inkludert, men ikke begrenset til, enhver feil eller feilsituasjon ved fornyelse av tjenesten. IMC vil etter eget skjønn varsle deg når fornyelsesavgiften forfaller. Skulle fornyelsesavgiften forbli ubetalt innen den angitte tiden i et varsel eller påminnelse om fornyelse, vil domeneregistreringen bli kansellert og domenet slettet fra registerenheten. Hvis fakturaadressen din ikke er oppdatert, er du alene ansvarlig for manglende fornyelse.
 15. Gjenopprettelse av slettet domene: For toppdomener som opererer med en såkalt Redemption Grace Period (RGP), kan et slettet domene gjenopprettes ved å betale en ekstra reaktiveringsavgift i tillegg til den årlige fornyelsesavgiften, innenfor tidsfristen satt av registerenheten (vanligvis 30 dager). For toppdomener som ikke har en RGP-periode, er det ikke mulig å gjenopprette et slettet domene. Reaktiveringsavgiften for et gitt toppdomene kan fås ved å kontakte IMC på support@mobinor.no.
 16. Endring av innehaver: Du godtar at for domener som ligger under et generisk toppdomene, skal eventuelle endringer i innehaverens navn, organisasjonsnavn eller epostadresse anses som en endring av innehaver, og at ICANNs Inter-Registrant Transfer Policy, som angitt påhttps://www.icann.org/resources/pages/transfer-policy-2016-06-01-en gjelder for slike endringer. Spesifikt godtar du at en endring av innehaver må godkjennes av både den nåværende og den nye innehaveren, og at den nye innehaveren må akseptere denne Avtalen før endring av innehaver kan utføres. Hvis du er den nåværende innehaveren av domenet, godtar du at kontoadministrator for domenet ditt kan fungere som en "Designated Agent" i henhold til ICANNs Inter-Registrant Transfer Policy, og du gir din eksplisitte autorisasjon til at kontoadministrator kan godkjenne endringen av innehaver på dine vegne.
 17. Registrarbytte: Når du bestiller overføring av et domenenavn til IMC fra en annen registrar, må du fylle ut all nødvendig informasjon som forespurt i bestillingsprosessen, dvs. kontaktopplysninger, navnetjenerinformasjon, osv., og domeneinnehaveren må godta og inngå denne Avtalen. IMC kan velge å akseptere eller avvise overføringen etter eget skjønn og for en hvilken som helst grunn. Hvis et domenenavn overføres vekk fra IMC til en annen registrar før utløpet av registreringsperioden, har du ikke krav på refusjon for den gjenværende perioden. Du forstår og anerkjenner at i henhold til ICANNs Inter-Registrar Transfer Policy, som spesifisert på https://www.icann.org/resources/pages/transfer-policy-2016-06-01-en, kan du ikke overføre et domene som ligger under et generisk toppdomene til en annen registrar i løpet av de første 60 (seksti) dagene etter datoen for: (1) førstegangs domeneregistrering, (2) fullføring av et registrarbytte til IMC, eller (3) endring av domeneinnehaver. Din forespørsel om å overføre et domene til en annen registrar kan bli avvist i situasjoner som er beskrevet i tvisteløsningspolitikken, inkludert, men ikke begrenset til, en tvist om identiteten til domeneinnehaveren; konkurser; manglende betaling av registrerings- eller fornyelsesavgift. Du samtykker i at IMC kan, men ikke er forpliktet til, å automatisk skru på vår registrarlås-tjeneste for domenenavnet, for å beskytte mot uautoriserte overføringer. IMC garanterer likevel ikke at registrarlås-tjenesten forhindrer uautorisert overføring av domenet. Du kan kontakte IMC på support@mobinor.no for å deaktivere registrarlåsen når som helst hvis du ikke vil bruke den. IMC er ikke ansvarlig for eventuelle ulemper dette kan føre til. Du er eneansvarlig for eventuelle mislykkede forsøk på registrarbytte, og IMC er ikke ansvarlig for slike feil.
 18. Autorisasjonskode (AUTHINFO): Du godtar at IMC kan sette en autorisasjonskode (AUTHINFO) for domenet ditt hos registerenheten, for å beskytte domenet ditt mot uautoriserte overføringer. Du godtar også at IMC kan endre autorisasjonskoden med jevne mellomrom, og at IMC kan nekte å gi ut den gjeldende autorisasjonskoden på annen måte enn via epost til epostadressen til domeneinnehaveren eller kontoadministrator, som angitt i kontaktinformasjon for domenet ditt.
 19. Parkeringsside: Hvis du velger å bruke IMCs navnetjener for domenet ditt, og du ikke spesifikt legger inn noen DNS-pekere via kontrollpanelet, blir domenet ditt automatisk "parkert" hos IMC, dvs. Internett-brukere som skriver inn domenet ditt i en nettleser, blir videresendt til en parkeringsside. Ved å bruke IMCs navnetjeneree, samtykker du herved til og autoriserer IMC i å plassere en parkeringsside på ditt domenenavn. Hvis domeneregistreringen din utløper og ikke fornyes i tide, tillater du også IMC å endre navnetjenere for domenet ditt og omdirigere det til en parkeringsside. Du kan endre navnetjenere tilbake igjen (eller "av-parkere" domenet) etter at fornyelsen er fullført.
 20. Forhåndsbestillinger: Følgende tilleggsbetingelser gjelder i tilfeller der du autoriserer IMC til å forsøke å registrere et domenenavn når den aktuelle registerenheten lanserer et nytt toppdomene, en ny domenepolitikk, eller en ny tjeneste. Ved å forhåndsbestille et domenenavn forstår du og samtykker til at IMC skal gjøre en ærlig innsats for å kontakte den aktuelle registerenheten og registrere det valgte domenenavnet på dine vegne, så snart som praktisk mulig etter lanseringen av det nye toppdomenet, den nye domenepolitikken eller den nye tjenesten. Når du legger inn en forhåndsbestilling, godtar du å betale alle avgifter til IMC som angitt på vårt nettsted og i samsvar med vilkårene i denne Avtalen. Du forstår og godtar at enhver vellykket registrering av et forhåndsbestilt domenenavn er underlagt vilkårene i denne Avtalen. Du forstår og godtar at registrering av domenenavn skjer etter først-til-mølla prinsippet. Du anerkjenner og aksepterer også at domenenavnet du velger å forhåndsbestille, kanskje ikke blir tilgjengelig, av en hvilken som helst grunn, inkludert, men ikke begrenset til, at domenet er reservert, blokkert eller registrert før deg av en annen part. IMC gir ingen garantier og tar intet ansvar for at et bestemt domenenavn vil bli tilgjengelig nå eller i fremtiden. Du aksepterer og godtar at IMC ikke har noe ansvar for eventuell manglende evne til å registrere, eller ikke fullføre registreringen av, et forhåndsbestilt domenenavn. Du aksepterer og godtar at fra tid til annen kan den aktuelle registerenheten innføre restriksjoner eller midlertidige begrensninger for domener som er gjort tilgjengelige via lansering av et nytt toppdomene, en ny domenepolitikk eller en ny tjeneste, inkludert, men ikke begrenset til, mulighet for å sette WHOIS kontaktinformasjon, navnetjenere eller registrarlås. Du aksepterer og godtar at IMC ikke har noe ansvar for slike restriksjoner eller begrensninger.
 21. Premium-domener: Noen registerenheter har innført trinnvise priser, hvor enkelte domenenavn er kategorisert som "premium-navn" og bare kan registreres og/eller fornyes til en høyere pris enn standardprisen. Du forstår og godtar at prislisten på mobinor.no/products/prices.jsp bare viser standardpriser. IMC forsøker å sjekke mot registerenheten om et domene har en premium-pris før søkeresultatene vises, men vi gir ingen garantier om at domenet faktisk kan registreres/fornyes til den oppgitte prisen.
 22. Domenenavn med særnasjonale tegn (IDN): Når du registrerer et domenenavn som inneholder æ, ø, å eller andre ikke-ASCII-tegn, et såkalt IDN (Internationalized Domain Name), er det ditt ansvar å sørge for at alle brukere som ønsker tilgang til domenet, har installert den nødvendige programvaren. IMC er ikke ansvarlig for eventuelle problemer knyttet til manglende evne til å utnytte slike domener på grunn av manglende støtte for IDN i sluttbrukernes programvare.
 23. Tilleggsvilkår for generiske toppdomener:  IMC er Norid.akkreditert registrar, og vilkårene hos Norid gjelder for alle domener registrert under toppdomenet .no. For andre domener registrerer IMC tjenester via Internet Service Providere og kunden aksepterer vilkårene som gjelder hos den ISP som IMC benytter for registrering av domener utenfor Norge.  Du samtykker i å være bundet tvisteløsninger som er angitt i vilkårene hos den enkelte ISP som IMC benytter for å registrere ditt domene. Du forstår at ISP'en kan oppdatere sine regler, prosedyrer og retningslinjer for generiske toppdomener fra tid til annen, og at det er ditt ansvar å innhente, lese, forstå og overholde disse reglene, prosedyrene og retningslinjene så snart de er publisert på ISP'ens websider.
 24. Tilleggsvilkår for .no-domener: Du forstår at IMC ikke har lov til å sende inn domenesøknaden din til registerenheten for .no, UNINETT Norid AS, før vi har mottatt en elektronisk signatur/aksept av søkers egenerklæring, og at søknadene blir innsendt i den rekkefølgen vi mottar egenerklæringene, ikke domenebestillingene. Du godtar at IMC kan velge å avvise egenerklæringen hvis vi mistenker at personen som har signert erklæringen ikke er personen som er oppgitt i søknaden, eller ikke er autorisert til å signere dokumenter på vegne av enheten som søker om domenet.
 25. Tilleggsvilkår for .dk-domener: Når du bestiller et .dk-domene, bekrefter du samtidig at du frafaller din avbestillingsrett i henhold til den danske Forbrugeraftaleloven. Hvis du har adresse i Danmark, vil registerenheten for .dk, DK Hostmaster A/S, forsøke å validere ditt navn og din adresse opp mot informasjonen i det danske folkeregisteret (CPR-registeret) eller bedriftsregisteret (CVR-registeret). DK Hostmaster har rett til å slette registreringen av et domenenavn dersom ditt navn eller din adresseinformasjon ikke kan valideres. I henhold til den danske Lov om internetdomæner skal dine kontaktopplysninger inkludert navn, adresse og telefonnummer være offentlig tilgjengelig. Dette gjøres via den offentlige WHOIS-databasen som inneholder informasjon om alle registrerte .dk-domener. En fysisk person som har navn- og adressevern i det danske CPR-registeret eller i henhold til et annet lands lovgivning kan være anonym i WHOIS-databasen.
 26. Aksept av registerenhetens regler, vilkår og betingelser: Registerenheten for hvert enkelt toppdomene har sitt eget sett med regler, vilkår og betingelser ("domenepolitikken"). Du samtykker i å innhente, lese, forstå og overholde betingelsene som er angitt i domenepolitikken for hvert av de toppdomene som gjelder for deg. Domenepolitikken for alle toppdomener vi tilbyr er listet opp og referert til i Tillegg 1. Du er imidlertid selv ansvarlig for å tilegne deg den nyeste versjonen av alle domenepolitikkene som gjelder for deg, i tilfelle de linkene vi har listet opp ikke lenger fungerer eller peker til siste versjon.

3. Vilkår for hosting-tjenester

 1. Driftstjeneste: Med "driftstjeneste" mener vi enhver tjeneste som benytter IMCs servere eller IP-adresser. Dette inkluderer, men er ikke begrenset til, web-hosting, epost, unix shell-aksess, database-tilgang, vår sidebygger, vår www-videresendingstjeneste samt bruk av våre navnetjenere (DNS). Alle hosting-tjenester er underlagt våre Retningslinjer for akseptable bruk, slik som ratebegrensning av epostmeldinger og databasespørringer, minnebegrensninger på PHP-skript og kjørende prosesser, osv. Vi forbeholder oss retten til når som helst å oppdatere nye grenser og restriksjoner, og disse nye grensene vil tre i kraft umiddelbart ved publisering.
 2. Webhotell: Web hosting-tjenesten ("web hosting" eller "webhotell") er en tjeneste hvor du leier diskplass på en av IMCs servere. Du blir tildelt et brukernavn og passord, som gir deg tilgang til din egen filkatalog for lagring av filer (nettsider, dokumenter, bilder, skript, programmer, etc.) som du laster opp via et filoverføringsprogram. Du er inneforstått med at IMC kun tilbyr den fysiske diskplassen, og at du selv tar det hele og fulle ansvar for innholdet av alle filer som er lastet opp til ditt webhotell. Hvis du installerer noen skript eller programmer, samtykker du i å holde disse oppdatert til enhver tid, og for raskt å oppgradere til en nyere versjon når det er nødvendig for å rette sikkerhetsproblemer. Du aksepterer videre å påta deg det fulle og hele ansvar for, og godtar at IMC ikke har noe ansvar for, sluttbrukeres innhold og alle aktiviteter på nettstedet ditt (for eksempel innhold i et forum eller kommentarer på en blogg). Du forstår og aksepterer at dersom du flytter domenenavnet eller web hosting-tjenesten for et aktivt nettsted til en annen leverandør eller du lar domenenavnet utløpe, så vil du ikke lenger kunne bruke og/eller få tilgang til ditt webhotell hos oss.
 3. Epost-tjeneste: Du bekrefter at du ikke vil bruke epost-tjenesten til å sende uønskede meldinger ("spam"), verken til privatpersoner eller til firmaer/organisasjoner. Du forstår og aksepterer at IMC kan filtrere epost-meldinger fra/til epost-adressene dine hos oss, for å redusere mengden spam som går gjennom våre servere. IMC påtar seg intet ansvar for epost som blir forsinket, avvist eller feilaktig flagget som spam (falske positiver). Vi tar heller intet ansvar for uønskede meldinger som leveres til innboksen din uten å bli flagget eller avvist av vårt spamfilter.
 4. Innholdsbegrensninger: Du samtykker til og bekrefter at du ikke vil bruke våre hosting-tjenester til å distribuere eller fremme pornografisk, rasistisk eller uanstendig materiale, materiale som uttrykker religiøs eller politisk ekstremisme, materiale som hetser eller truer en tredjepart eller materiale som bryter eller krenker andres immaterielle rettigheter. Vi tillater heller ikke innhold relatert til gambling eller nettapoteker. IMC forbeholder seg retten til, umiddelbart og uten forvarsel, å deaktivere tjenester og slette materiale som kan falle innunder ovennevnte kategorier, eller materiale som IMC anser å være tvilsomt, uetisk eller i strid med våre Retningslinjer for akseptabel bruk (AUP). Hvis du er i tvil om innholdet du ønsker å publisere er innenfor grensene av det vi tillater, vennligst kontakt oss for en avklaring først.
 5. Sikkerhet og konfidensialitet av hostingdata: Alle hosting-tjenester fra IMC opererer i et delt servermiljø der flere kunder og brukere har login-tilgang til de samme fysiske fil- og databasessursene. Det er ditt ansvar å sørge for at rettighetene for alle dine filer og databaser er satt så restriktivt som mulig slik at bare de ønskede brukere og mottakere har tilgang, og at du alltid benytter sterke passord som er vanskelige å gjette eller knekke. Hvis ikke, kan IMC ikke garantere integriteten og konfidensialiteten til dataene dine, og du risikerer at uautoriserte brukere får tilgang til dine data. IMC tar ikke noe ansvar for eventuelle sikkerhetsbrister som følge av gale filrettigheter eller bruk av svake passord.
 6. Begrensninger for båndbredde og systemressurser: Alle våre hosting-tjenester inkluderer i utgangspunktet ubegrenset trafikk og fri bruk av skript og programmer (CGI, PHP, osv.) på webhotell der dette er aktivert. IMC forbeholder seg imidlertid retten til midlertidig eller permanent å begrense båndbredden i tilfeller der et webhotell bruker båndbredde i en grad som utgjør en fare for sikkerheten og stabiliteten til våre systemer. IMC forbeholder seg også retten til, umiddelbart og uten forvarsel, å deaktivere eller slette skript og programmer som bruker så store systemressurser (CPU, minne, e.l.) at de truer stabiliteten til IMCs servere, overstiger grensene, eller inneholder sikkerhetshull som gjør det mulig for uautoriserte brukere å få tilgang til ressurser på IMCs nettverk.
 7. Databehandleravtale: Dersom du velger å bruke våre hosting-tjenester til å lagre eller overføre personopplysninger, er det ditt ansvar å sørge for at du overholder all gjeldende personvernlovgivning, herunder den norske Personopplysningsloven og EUs Personvernforordning (GDPR). Eksempler på personopplysninger inkluderer navn, fødselsdato, postadresse, telefonnummer, epost-adresse, IP-adresse samt enhver annen opplysning som kan brukes direkte eller indirekte til å identifisere en fysisk person. Ved å ta i bruk våre hosting-tjenester til å lagre eller behandle slike typer av opplysninger, påtar du deg rollen som behandlingsansvarlig i personvernterminologi, mens IMC som hosting-leverandør blir en databehandler. Forholdet mellom behandlingsansvarlig (deg) og databehandler (oss) reguleres gjennom en databehandleravtale. Vår standard databehandleravtale er inkludert i denne Avtalen som Vedlegg 2. Her gir vi en overordnet beskrivelse av hvordan vi lagrer og beskytter dine hosting-data. Til syvende og sist er det opp til deg som behandlingsansvarlig å avgjøre om garantiene vi gir er tilstrekkelige for at du skal kunne benytte våre hosting-tjenester til å lagre og behandle de typer av personopplysninger som du planlegger.

4. Personvernerklæring

Vi i IMCtar ditt personvern på alvor. Alle personopplysninger samles inn, lagres, behandles, utleveres og makuleres i samsvar med Lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven) og EUs personvernforordning (GDPR: General Data Protection Regulation). Denne personvernerklæringen forklarer i detalj hvordan vi behandler personopplysninger.

 1. Hvem vi er og hvordan du kan kontakte oss: Enheten som er ansvarlig for innsamling og behandling av personopplysninger (behandlingsansvarlig) i forbindelse med denne Avtalen, er IMC AS, et norsk aksjeselskap med organisasjonsnummer 977 169 798 i Foretaksregisteret. Vi kan kontaktes på epost på adressen support@mobinor.no
 2. Personopplysninger vi samler inn fra deg: Det er tre kategorier av data vi samler inn fra deg som kan inneholde personopplysninger:
  1. Domenenavnsdata: Data du oppgir til oss for å identifisere innehaveren, administrativ kontakt og/eller teknisk kontakt i forbindelse med et domeneregistrering. Dette omfatter navn, adresse, telefonnummer, faksnummer (valgfritt) og epostadresse. I tillegg innhenter vi fødselsdato dersom dette kreves for det aktuelle toppdomenet. Personnummer eller annet nasjonalt identifikasjonsnummer innhenter vi kun for toppdomener som krever dette, og kun for innbyggere i Sverige (personnummer). For norske statsborgere/innbyggere som søker om .no-domene, blir personnummer innhentet og lagret hos registerenheten for .no, Norid, og et PID-nummer utstedes (se https://pid.norid.no/). IMC innhenter og prosesser kun dette PID-nummeret, ikke personnummeret som det er knyttet til.
  2. Kundekontaktdata: Data du oppgir til oss for å identifisere kontoinnehaveren og/eller fakturamottakeren i forbindelse med en domeneregistrering eller hosting-tjeneste. Dette inkluderer navn, adresse, telefonnummer og epostadresse(r).
  3. Automatisk innsamlede data: Data som du ikke oppgir direkte til oss, men som automatisk samles inn av systemet vårt når du eller brukerne av dine hosting-tjenester interagerer med våre servere, eller når du kontakter vår kundeservice. Denne kategorien inkluderer webserverlogger, epostserverlogger, listen over epostkorrespondenter (adressebok) når du bruker vår webmail, samt andre automatisk genererte systemlogger. Slike logger kan inneholde dato og klokkeslett, IP-adresser, epostadresser, navn og HTTP-headere, inkludert men ikke begrenset til nettlesertype (user agent), forrige besøkte nettadresse (referral URL) og språkinnstillinger. Våre nettsider bruker dessuten informasjonskapsler (cookies), som kan brukes til å identifisere enkeltpersoner.
   Kredittkortopplysninger blir ikke tatt imot eller lagret av oss.
 3. Hvorfor vi samler inn personopplysninger: Formålet med å samle inn personopplysninger er å identifisere deg som kunde hos IMC og part i denne Avtalen, og å identifisere innehaveren og kontaktpersonene for domenenavnet, i henhold til domenepolitikken for det aktuelle toppdomenet. Hvis du ikke samtykker i innsamling av personopplysninger, eller hvis du senere trekker tilbake samtykket, kan vi ikke oppfylle våre kontraktsmessige forpliktelser med deg eller med ICANN og registerenheten, og vi kan da ikke tilby deg noen domenerelaterte tjenester.
 4. Hvordan dine personopplysninger brukes: Dine domenenavnsdata (kategori 1) brukes av registerenheten til å identifisere innehaveren og kontaktpersonene for et domenenavn. Registerenheten kan publisere kontaktinformasjonen, delvis eller i sin helhet, i WHOIS-databasen, avhengig av domenepolitikken for det aktuelle toppdomenet. Dette gjøres for at man skal kunne ha en måte å kontakte personen(e) som er ansvarlige for domenenavnet, f.eks. hvis det oppstår tekniske problemer med domenet, dersom domenet blir misbrukt til spam, svindel eller kriminelle aktiviteter, eller hvis det oppstår en tvist om tredjeparts rettigheter til domenenavnet. I tillegg vil vi i IMC bruke kontaktinformasjonen din (kategori 1 og 2) til å sende deg fakturaer, fornyelsesvarsler, årlige påminnelser om å holde kontaktinformasjonen din oppdatert og andre meldinger, som nødvendig for å oppfylle våre kontraktsmessige forpliktelser med deg og med registerenheter. Automatisk innsamlede data (kategori 3) kan bli brukt av IMC for å vedlikeholde, beskytte og forbedre våre tjenester, for å gi deg en bedre kundestøtteopplevelse, og for å oppdage, forhindre eller på annen måte adressere svindel, sikkerhets- eller tekniske problemer.
 5. Hvordan du kan få tilgang til og hvordan du kan oppdatere dine personopplysninger: Du kan når som helst aksessere og oppdatere kontaktdataene for dine domener og for kontoen din hos oss fra kontrollpanelet på Min konto på mobinor.no. Her kan du også slette informasjon som er valgfri og ikke nødvendig for domeneadministrasjonen. Du kan også velge å abonnere på vårt nyhetsbrev og kontrollere hvordan du vil at vi skal sende deg fakturaer og varsler, f.eks. via brevpost, e-post eller SMS.
 6. Hvordan vi deler dine personopplysninger med andre: Vi utleverer dine domenenavnsdata (kategori 1) til registerenheten for det aktuelle toppdomenet, i den grad dette er nødvendig for å kunne utføre registrering eller administrasjon av domenet. For domenenavn som ligger under et generisk toppdomene, vil data bli publisert i whois ihht retningslinjer for den enkelte registrarmyndighet eller Inernet Service Provider som benyttes for registreringen. Vi kan også utlevere personopplysninger til norsk politi eller annen offentlig myndighet dersom vi får forelagt en beslagsbeslutning, rettslig kjennelse eller annet tilsvarende krav om utlevering av informasjon.
 7. Utlevering av personopplysninger til land utenfor EU/EØS: Flere av registerenhetene  ligger utenfor EU og EØS, og IMC overfører informasjon som er nødvendig for å registrere domener bestilt av kunden.
 8. Automatiske avgjørelser basert på personlige data: Personopplysningene du sender inn til oss, går gjennom en del automatiserte kontroller, og opplysninger som ikke slipper gjennom kontrollene kan bli avvist eller flagget for manuell inspeksjon før vi videresender dine data til registerenheten. For eksempel kan vi sjekke at adressen du har oppgitt er syntaktisk korrekt, at postnummeret samsvarer med by/stednavn, og at landet du har angitt samsvarer med landet der IP-adressen din er registrert.
 9. Dataportabilitet: Hvis du bestemmer deg for å flytte domenenavnet ditt bort fra oss, vil all kontaktinformasjon knyttet til domenet ditt fortsatt finnes i registerenhetens sentrale domenedatabase i et standardisert format, og den kan da overføres automatisk derfra til din nye registrar.
 10. Hvor lenge vi oppbevarer dine personopplysninger: Dine personopplysninger blir lagret i hele domeneregistreringsperioden eller så lenge du er kunde hos oss, og i minst 3 år etter at tjenestene og kundeforholdet er avsluttet. Personopplysninger knyttet til fakturaer og betaling beholdes i minst 5 år, slik det er påkrevd i henhold til norsk regnskapslovgivning.
 11. Behandling av persondata som del av hostingtjenester: Eventuelle personopplysninger som du eller dine brukere sender inn, laster opp, overfører, lagrer eller behandler ved hjelp av hostingtjenestene som tilbys av IMC, dekkes ikke av denne personvernerklæringen. Dette inkluderer personopplysninger som lastes opp til ditt nettsted, personopplysninger som du lagrer i filer eller i en database på IMCs servere, personopplysninger som sendes i e-post til eller fra deg, samt alle andre personopplysninger du samler inn, lagrer, overfører eller behandler ved hjelp av våre hostingtjenester og som vi ikke eksplisitt ber om for å oppfylle domeneregistreringsprosessen eller de tjenestene vi leverer til deg. IMC er ikke behandlingsansvarlig for slike personopplysninger, kun databehandler. Du som behandlingsansvarlig er ansvarlig for å håndtere alle slike personopplysninger i samsvar med gjeldende lover og regler om personvern, og om nødvendig utforme og publisere din egen personvernerklæring som omfatter de personopplysningene du utveksler med brukerne av ditt nettsted eller med dine e-post korrespondenter. For detaljer om hvordan IMC behandler og beskytter persondata som del av våre hostingtjenester, se vår Databehandleravtale.
 12. Din rett til å klage: Hvis du er en fysisk person bosatt i EU eller EØS, og du mener at vår bruk og behandling av dine personopplysninger er i strid med personopplysningsloven, GDPR eller annen gjeldende lovgivning, har du rett til å klage til det norske Datatilsynet eller til tilsvarende tilsynsmyndighet i landet der du er bosatt.

Tillegg 1: Liste over registerenheter og deres særvilkår

Registerenhetene for de toppdomenene vi tilbyr og deres respektive særvilkår er oppført og referert nedenfor. Du er imidlertid selv ansvarlig for å tilegne deg den nyeste versjonen av vilkårene som gjelder for deg, i tilfelle linkene som vi har oppgitt her ikke lenger fungerer eller peker til siste versjon.

 

TLD

Registry Operator

Domene navn vilkår

Andre vilkår

.as

ASNIC

http:/​/​www.nic.as/​policy.cfm

 

.biz

Neustar, Inc.

https:/​/​www.my.biz/​policies/​

https://directnic.com/terms

https://directnic.com/terms/doc/privacy.policy

.com

VeriSign, Inc.

https:/​/​www.verisign.com/​en_US/​domain-​names/​com-​domain-​names/​

https://directnic.com/terms

https://directnic.com/terms/doc/privacy.policy

.de

DENIC eG

http:/​/​www.denic.de/​en/​bedingungen.html

 

.dk

DK Hostmaster A/S

https:/​/​www.dk-​hostmaster.dk/​en/​terms

https://danhost.dk/danhost-forretningsbetingelser

.info

Afilias plc

https:/​/​afilias.info/​policies

https://directnic.com/terms

https://directnic.com/terms/doc/privacy.policy

.net

VeriSign, Inc.

https:/​/​www.verisign.com/​en_US/​domain-​names/​net-​domain-​names/​

https://directnic.com/terms

https://directnic.com/terms/doc/privacy.policy

.no

UNINETT Norid AS

https:/​/​www.norid.no/​en/​regelverk/​navnepolitikk

 

.org

Public Interest Registry

http:/​/​pir.org/​policies/​

https://directnic.com/terms

https://directnic.com/terms/doc/privacy.policy

.se

Internetstiftelsen i Sverige (IIS)

https:/​/​www.iis.se/​docs/​Registreringsvillkor_eng.pdf

https://www.sedirekt.se/registrera/villkor-och-regler/

Tillegg 2: Databehandleravtale

Denne databehanderavtalen er et tillegg til Avtalen som trer i kraft når du bruker våre hosting-tjenester (epost, web, etc.) til å lagre, overføre eller på annen måte behandle personopplysninger. Den beskriver rettigheter og plikter for deg som behandlingsansvarlig og IMC som databehandler.

1. Definisjoner

"GDPR" betyr EUs personvernforordning, General Data Protection Regulation (EU) 2016/679, som vedtatt av Europaparlamentet og Rådet for Den europeiske union den 14. april 2016.

"Personvernlovgivning" betyr alle gjeldende lover og forskrifter om databeskyttelse og personvern, inkludert GDPR og den norske Personopplysningsloven.

"Personopplysning" betyr enhver opplysning om en identifisert eller identifiserbar fysisk person. En identifiserbar fysisk person er en som kan identifiseres, direkte eller indirekte, særlig med henvisning til en identifikator, slik som et navn, et identifikasjonsnummer, posisjonsdata, en elektronisk identifikator eller til en eller flere faktorer som er spesifikke for den fysiske, fysiologiske, genetiske, mentale, økonomiske, kulturelle eller sosiale identiteten til den fysiske personen.

"Den registrerte" betyr den fysiske personen som et bestemt sett med personopplysninger vedrører.

"Behandling" betyr enhver operasjon eller sett av operasjoner som utføres på personopplysninger eller på sett av personopplysninger, enten det er automatisert eller ikke, slik som innsamling, mottak, organisering, strukturering, lagring, bearbeidelse, endring, uthenting, konsultasjon, bruk, overføring, formidling, tilgjengeliggjøring, justering, kombinering, begrensning, sletting eller tilintetgjørelse.

"Behandlingsansvarlig" betyr den fysiske eller juridiske person, offentlig myndighet, byrå eller annet organ som, alene eller i fellesskap med andre, bestemmer formålet med og midlene for behandling av personopplysninger. I denne databehandleravtalen skal behandlingsansvarlig henvise til deg.

"Databehandler" betyr en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, et byrå eller et annet organ som behandler personopplysninger på vegne av behandlingsansvarlig. I denne databehandleravtalen skal databehandler referere til IMC.

"Tilsynsmyndighet" betyr en uavhengig offentlig myndighet som er opprettet av en EU/EØS-stat i henhold til artikkel 51 i GDPR. I Norge er det Datatilsynet som er tilsynsmyndighet.

2. Varighet, tema og formål for behandlingen

IMC, i egenskap av databehandler, vil gjøre våre hosting-servere tilgjengelige for deg, behandlingsansvarlig, for å lagre og behandle dine data, inkludert eventuelle personopplysninger som definert av deg. Formålet med behandlingen er å la deg bruke IMCs lagringsplass, prosessorkraft og båndbreddekapasitet til å laste opp, overføre og behandle personopplysninger som en del av hosting-tjenestene vi leverer til deg. Varigheten av denne databehandleravtalen skal være den samme som Avtalen for de hosting-tjenestene du har bestilt fra oss.

Kategorier av personopplysninger kan være kunder, leverandører, ansatte, medlemmer, studenter, besøkende, deltakere, brukere eller andre grupper av fysiske personer, som definert av behandlingsansvarlig.

Typer av personopplysninger kan være navn, fødselsdatoer, postadresser, telefonnumre, epostadresser, IP-adresser, brukernavn, passord, informasjonskapsler (cookies), kundenumre, nasjonale identifikasjonsnumre, kredittkortnumre, kjøpshistorikk, loggfiler, brukeroppførsel og -preferanser, posisjonsdata, fotografier, videoklipp eller andre typer opplysninger, som definert av behandlingsansvarlig, som kan brukes alene eller i sammenheng med andre opplysninger for å identifisere en fysisk person.

3. Den behandlingsansvarliges rettigheter og plikter

Det er ditt ansvar, i egenskap av behandlingsansvarlig:

(a) å definere hvilke kategorier av personopplysninger og hvilke typer personopplysninger som skal behandles, og bestemme formålet for behandlingen og på hvilken måte personopplysningene skal behandles;

(b) å sørge for at alle personopplysninger behandles i henhold til gjeldende personvernlovgivning, inkludert GDPR;

(c) ved å laste opp eller overføre personopplysninger ved bruk av våre hosting-tjenester, gi IMC tillatelse til å lagre opplysningene på våre servere og instruere oss om å ta de nødvendige sikkerhetsregler for å beskytte opplysningene mot uautorisert tilgang og utilsiktet tap av data. Dette inkluderer å ha fysiske og logiske prosedyrer for tilgangskontroll og å ta sikkerhetskopier med jevne mellomrom.

(d) Du har også rett til å si opp hosting-avtalen med oss dersom vi ikke lenger oppfyller våre forpliktelser i henhold til denne Avtalen eller gjeldende personvernlovgivning.

4. Databehandlerens rettigheter og plikter

IMC, i egenskap av databehandler, forplikter seg til:

(a) å behandle dine personopplysninger kun etter din instruks, det vil si som data som skal lagres og behandles på våre servere, og der integriteten og konfidensialiten til dataene skal beskyttes;

(b) å sørge for at alle ansatte i IMC som har tilgang til dine personopplysinger, er autorisert til å ha det, og vil behandle opplysningene dine konfidensielt, også etter at hosting-avtalen er avsluttet;

(c) å ha på plass de nødvendige tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak for å sikre tilstrekkelig sikkerhet for dine data, herunder beskyttelse mot uautorisert eller ulovlig behandling og utilsiktet tap, ødeleggelse eller skade;

(d) å lagre dataene dine bare på servere i Norge og aldri dele dem med noen underleverandør eller tredjepart, bortsett fra med norske myndigheter dersom påkrevd ved lov;

(e) å viderefomidle til deg eventuelle henvendelser fra de registrerte om deres personvernrettigheter, for eksempel retten til tilgang, korrigering og sletting;

(f) å informere deg umiddelbart dersom det oppstår et sikkerhetsbrudd, inkludert all informasjon som er nødvendig for at du skal kunne varsle tilsynsmyndigheten og/eller de registrerte om nødvendig;

(g) innen 12 måneder etter opphør av hosting-avtalen, slette alle hosting-data, inkludert eventuelle sikkerhetskopier;

(h) på forespørsel, bidra til revisjoner og inspeksjoner og gi deg all nødvendig informasjon for å demonstrere overholdelse av våre forpliktelser som databehandler i henhold til denne databehandleravtalen og GDPR.

5. Sikkerhetstiltak og -anbefalinger

IMC har som langvarig hosting-leverandør tatt i bruk en rekke sikkerhetstiltak, både tekniske og organisatoriske, for å beskytte integriteten og konfidensialiteten til våre kunders data. Hos oss er risikoanalyse og databeskyttelse en kontinuerlig prosess. Av plasshensyn og av konkurransemessige og sikkerhetsmessige grunner kan vi ikke gå i detalj om alle sikkerhetstiltak vi har satt i verk. Vi kan bare gi en overordnet beskrivelse av noe av den maskinvaren og programvaren, samt de rutinene og prosedyrene vi har på plass for å beskytte dine data. Disse inkluderer, men er ikke begrenset til:

 • Fysisk tilgangskontroll til hosting-servere
 • Brannmurer for deteksjon og forhindring av inntrengingsforsøk
 • Redundant lagring (RAID) og strømforsyning (UPS)
 • Backup-servere i en separat fysisk bygning (i telfelle brann)
 • Kort responstid for sikkerhetsoppdateringer (for å forhindre utnyttelse av sikkerhetshull straks de publiseres)
 • Bruk av sterk kryptering når data flyttes mellom servere
 • Logging for å oppdage og forhindre sikkerhetshendelser og å muliggjøre sporbarhet av endringer
 • Planlegging og testing for katastrofescenarier

Ethvert sikkerhetssystem er bare så sterkt som det svakeste leddet. I et delt servermiljø slik som IMCs, kan enkle brukerfeil som å sette gale rettigheter på en fil, kompromittere sikkerheten til dine data. Vi må derfor understreke viktigheten av at du setter riktige rettigheter på alle dine filer og databaser, og at du bruker sterke passord for dine påloggingskontoer hos oss. Her følger noen flere sikkerhetsanbefalinger for å beskytte dataene dine når du benytter våre hosting-tjenester.

Vi anbefaler at dersom du bruker våre web hosting-tjenester til å behandle personopplysninger, så bør all webtrafikk krypteres ved hjelp av HTTPS i stedet for vanlig (ukryptert) HTTP. For alle våre web hosting-pakker tilbyr vi gratis HTTPS-kryptering med algoritmer og sertifikater i henhold til gjeldende bransjestandarder, men det kan være du må aktivere dette selv i kontrollpanelet.

Tilsvarende anbefaler vi at du, sålangt det er teknisk mulig, når du overfører personopplysninger til eller fra våre hosting-servere ved hjelp av scp protokollen eller kryptert ftp.

Vi anbefaler ikke at du bruker IMCs delte servermiljø til å behandle sensitive personopplysninger. Sensitive personopplysninger inkluderer informasjon om rasemessig eller etnisk opprinnelse, politiske meninger, religiøs eller filosofisk tro, fagforeningsmedlemskap, genetiske data, biometriske data, helseopplysninger eller opplysninger om en persons sexliv eller seksuelle orientering. For slike personopplysninger anbefaler vi i stedet en dedikert server eller virtuell privat server (VPS).

 

Copyright INTERNET MARKETING CONSULT AS 2018 Mobinor Mobinor Mobinor Mobinor Mobinor Mobinor